english   hrvatski
 
 
 
     
::

SILOTERMOMETAR 6A50

 
     
:: MARMUX-01 6A51  
     
:: MAR DAT 6M52  
     
:: SUSTAV 6A53  
     
  MULTIPLEXER MARMUX-01 6A51  
 
 
 
shematski prikaz
 
     
 

 

OPIS I PRIMJENA

Osobno računalo preko komunikacijskog sučelja upravlja radom U/I jedinice iz koje prikuplja pripremljene podatke o izmjerenim fizikalnim veličinama koje nadzire i vizualizira na ekranu, a na zahtjev ispisuje na priključenom štampaču u odabranoj formi. Kompletan rad na osobnom računalu se odvija pomoću softverskog paketa MARMUX.
Pomoću četverožičanog oklopljenog kabela OK s žilama (TAKT, SIG, GND i KONTR) amplitudno modulirani takt (po žili T) i amplitudno modulirani signal serijski kodirane adrese (po žili SIG) napajaju sve multiplexere i uključuju odabrani relej.
Četverožični oklopljeni kabel OK (sa žilama TAKT, SIG, GND i KONTR) razveden je po svim multiplekserima.Žilama TAKT, SIG i GND napajaju se svi multiplekseri i pomoću amplitudno moduliranog signala serijski kodirane adrese adresira se svaki senzor u sustavu MARMUX.
Kontrolu uključenosti odabranog releja (senzora) u mjerenje signalizira se U/I jedinici pomoću žile KONTR.Trenutnoadresirani senzor se uključuje pomoću kontakata adresiranog releja u 3-žičnu sabirnicu TK1 ako je senzor RTD ili u 2-žičnu sabirnicu TK2 ako je senzor Exi 2-žični pretvornik.Pomoću Exi pretvornika temperature na kabelu IK1temperatura na adresiranom senzoru se pretvori u analognu petlju 0(4)-20mA koji se na ulazu IN1 U/I jedinice digitalizira za obradu podataka softverskim paketom MARMUX. Isto tako se pomoću Exi uređaja za napajanje 2-žičnih pretvarača na sabirnici IK2 strujni ekvivalent fizikalne veličine na adresiranom Exi Kontrolu uključenosti odabranog releja (senzora) u mjerenje signalizira se U/I jedinici pomoću žile KONTR.Trenutno adresirani senzor se uključuje pomoću kontakata adresiranog releja u 3-žičnu sabirnicu TK1 ako je senzor RTD ili u 2-žičnu sabirnicu TK2 ako je senzor Exi 2-žični pretvornik.Pomoću Exi pretvornika temperature na kabelu IK1temperatura na adresiranom senzoru se pretvori u analognu petlju 0(4)-20mA koji se na ulazu IN1 U/I jedinice digitalizira za obradu podataka softverskim paketom MARMUX. Isto tako se pomoću Exi uređaja za napajanje 2-žičnih pretvarača na sabirnici IK2 strujni ekvivalent fizikalne veličine na adresiranom Exi 2-žičnom pretvorniku dovodi na ulaz IN2 U/I jedinice i digitalizira.

 
     
  2.Način rada multipleksera  
  Budući da su svi multiplekseri priključeni na zajedničku sabirnicu OK mora svaki od njih imati jedinstvenu binarnu adresu (od 0-127) koja se postavlja na 7 polnom kodir prekidaču.Blok shema multipleksera prikazana je na slici 2. a detaljna električna shema na nacrtima.
Sekvencijalni logički sklop multipleksera na svom ulazu SIG prima amplitudno muduliran signal serijski kodirane adrese u skladu s takt impulsima na ulazu TAKT. Ukoliko se ne dogodi greška u prijenosu ili prijemu signala jedan od 128 multipleksera će prepoznati svoju vlastitu jedinstvenu adresu i uključti adresirani relej i 33 relej (koji ima funkciju da cijeli odabrani multiplexer priključuje na sabirnicu) i time priključiti senzor na sabirnicu prema U/I jedinici. Uz to će signal KONTROLA pasti na 12 V na 0V i time signalizirati ispravan prijem adresne sekvence. odabrani multiplexer priključuje na sabirnicu) i time priključiti senzor na sabirnicu prema U/I jedinici. Uz to će signal KONTROLA pasti na 12 V na 0V i time signalizirati ispravan prijem adresne sekvence.
Ukoliko je došlo do greške u prijenosu ili prijeme adresne sekvence niti jedan multiplekser neće prepoznati svoju vlastitu jedinstvenu adresu te kontrolni signal KONTROLA neće pasti sa 12 V u 0V što U/I jedinici signalizira da ponovni postupak adresiranja još dva puta, te ako to ne uspije da signalizira kvar na toj adresi.
Za kontrolu ispravno primljene adresne sekvence služi kontaktna suma na kraju sekvence (CO,C1,C2,C3).
Koliko vremena će adresirani relej biti privučen ovisi o vremenu odziva priključenih Exi pretvornika i može se kratkospojnicima B1 do B5 odabrati da traje od 1 sekunde do 16 sekundi.
 
     
  TEHNIČKI PODACI  
 
ULAZ: silotermometar s Pt100 ili pojedinačni senzor Pt100 dvožični pretvornik (4-20mA)
IZLAZ: sabirnica KI prema Ex pretvorniku otpora ili Ex uređaju za napajanje
NAPAJANJE: iz ispravljača 8A52 (MARUS-ATM) ili Data Loggera 6M52 (MARUS-ATM)
KUĆIŠTE: 300 x 300 x 120 mm (za učvršćenje na zid)
OZNAKA ZAŠTITE: [Exia] II C ; Ex II C T6 IP65 (zona 11,12)
 
  PODACI ZA NARUDŽBU:  
 
MULTIPLEXER 6A50
NAPAJANJE:
32 pretvornika 1
silotrmometar s 2 nivoa 2
silotrmometar s 3 nivoa 3
silotrmometar s 4 nivoa 4
silotrmometar s 5 nivoa 5
silotrmometar s 6 nivoa 6
silotrmometar s 7 nivoa 7
silotrmometar s 8 nivoa 8
silotrmometar s 9 nivoa 9
silotrmometar s 10 nivoa 0
 
 
     
 
 
© MARUS-ATM d.o.o.